Menu +

Przedmiotowy system oceniania w klasie 4

  1. J. polski
  2. J. angielski 
  3. Matematyka
  4. Przyroda
  5. Historia, z dysfunkcjami
  6. Informatyka
  7. Plastyka
  8. Religia
  9. Technika, z dysfunkcjami
  10. W-f