Menu +

Przedmiotowy system oceniania w klasie 5

 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. Matematyka
 4. Biologia
 5. Geografia
 6. Historia, z dysfunkcjami
 7. Informatyka
 8. Plastyka
 9. Religia
 10. Technika, z dysfunkcjami
 11. W-f