Menu +

Przedmiotowy system oceniania w klasie 7

 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. j. niemiecki
 4. Matematyka
 5. Biologia
 6. Chemia
 7. Fizyka
 8. Geografia
 9. Historia, z dysfunkcjami
 10. Informatyka
 11. Plastyka
 12. Religia
 13. W-f