REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej Nr 22 Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

 

 1. Kartę rowerowąmoże uzyskać uczeń, który ukończył wymagany minimalny wiek – 10 lat oraz wykazał się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i pozytywna opinia wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń.

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych jest jednocześnie deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych ucznia do jazdy na rowerze.

 1. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową prowadzi nauczyciel w ramach lekcji techniki.
 2. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest opanowanie zasad ruchu drogowego, umiejętności jazdy rowerem i  techniki kierowania nim oraz zdanie egzaminu, składającego się z części teoretycznej – testu i części praktycznej – jazdy na rowerze.
 3. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel techniki w wyznaczonym terminie.
 4. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru składającego się z maksymalnie 25 pytań.
 5. Wynik egzaminu teoretycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi.
 6. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
 7. Wynik egzaminu praktycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń prawidłowo wykonał manewry i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 8. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje uczeń, który uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
 9. Uczeń, który nie zdał części teoretycznej lub praktycznej egzaminu ma prawodo jednokrotnej poprawy każdej z części egzaminu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 10. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
 11. Uczeń zobowiązany jest w wyznaczonym terminie złożyć czytelnie wypełniony arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym (o wymiarach 35×45 mm), podpisanym imieniem, nazwiskiem i klasą.

W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy na arkuszu zaliczeń, uczeń nie może się ubiegać o uzyskanie karty rowerowej.

 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń.
 2. Duplikat karty rowerowej jest wydawany bezpłatnie, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów skierowaną do dyrektora szkoły.

 

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).