Menu +

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydakt.–wych.

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3

Semestr pierwszy trwa:

 

Wystawianie ocen za pierwszy semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za pierwszy semestr:

1 września 2018 r. – 18 stycznia 2019 r.

 

do 11 stycznia 2019 r. (piątek)

 

18 stycznia 2019 r. (piątek)

4

Ferie zimowe:

11 – 24 lutego 2019 r.:

(Podkarpackie, Lubelskie, Łódzkie, Pomorskie, Śląskie)

5

Próbne egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w SP i gimnazjum:

    – część humanistyczna

    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z j.obcego nowożytnego

 

    – część humanistyczna

    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z j.obcego nowożytnego

 

 

21 listopada 2018 r. (środa)

22 listopada 2018 r. (czwartek)

23 listopada 2018 r. (piątek)

 

11 marca 2019 r. (poniedziałek)

12 marca 2019 r. (wtorek)

13 marca 2019 r. (środa)

6

Rekolekcje wielkopostne

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 3 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa)

 

18 – 23 kwietnia 2019 r.

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki:

a) egzamin

    – cz. humanistyczna

    – cz. matematyczno-przyrodnicza

    – cz. z j.obcego nowożytnego

 

 

b) dodatkowy termin

    – część humanistyczna

    – część matematyczno-przyrodnicza
    – część z j.obcego nowożytnego

 

 

a) gimnazjalny:

 

10.04.19 r. (środa)

11.04.19 r. (czwartek)

12.04.19 r. (piątek)

 

 

 

 

 

ósmoklasisty:

 

15.04.19 r. (poniedziałek) 16.04.19 r. (wtorek)

17.04.19 r. (środa)

b) gimnazjalny i ósmoklasisty:

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz.9.00 /11.00

4 czerwca 2019 r. (wtorek) godz.9.00 / 11.00

5 czerwca 2019 r. (środa) godz.9.00/11.00

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w SP i III Gimnazjum

 

 

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla klas SP i Gimnazjum

 

15.04.19 r. (poniedziałek)

16.04.19 r. (wtorek)

17.04.19 r. (środa)

 

2 listopada 2018 r. (piątek)

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

9

Semestr drugi trwa:

 

Wystawianie ocen za drugi semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za drugi semestr :

19 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.

 

do 7 czerwca 2019 r. (piątek)

 

14 czerwca 2019 r. (piątek)

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (piątek)

11

Ferie letnie:

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz.1603.

– Przepisy wydane na podst. Art. 47 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz.59.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych –
   Dz. U. z 2016, poz. 2223, z późn. zm.