Menu +

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydakt.–wych. 2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Semestr pierwszy trwa: 

 

Wystawianie ocen za pierwszy semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za pierwszy semestr :

1 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. 

 

do 10 stycznia 2020 r. (piątek)

 

31 stycznia 2020 r. (piątek)

4 Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.:  

(Podkarpackie, Lubelskie, Łódzkie, Pomorskie, Śląskie)

5 Próbne egzaminy ósmoklasisty w SP 

 

    – język polski

    – matematyka

    – język angielski

  

 

Listopad 2019 r. i marzec 2020 r.

6 Rekolekcje wielkopostne 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

  

 

9 – 14 kwietnia 2020 r.

7 Egzamin ósmoklasisty: 

a) egzamin  w terminie głównym

    – język polski

    – matematyka

    – język angielski

 

b) dodatkowy termin

    – język polski

    – matematyka

    – język angielski

  

 

 

21.04.20 r. (wtorek)

22.04.20 r. (środa)

23.04.20 r. (czwartek)

 

 

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz.9.00

2 czerwca 2020 r. (wtorek) godz.9.00

3 czerwca 2020 r. (środa) godz.9.00

8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

a)        w SP

 

b)      dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  

21.04.20 r. (wtorek)

22.04.20 r. (środa)

23.04.20 r. (czwartek)

 

10 grudnia 2019 r. (wtorek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

9 Semestr drugi trwa: 

 

Wystawianie ocen za drugi semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za drugi semestr :

1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. 

 

do 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r. (piątek)
11 Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz.1603.

– Przepisy wydane na podst. Art. 47 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz.59.

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych –
   Dz. U. z 2016, poz. 2223, z późn. zm.