Menu +

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH I – III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH I – III

1. W klasach
I-III nauczyciel dokonuje oceny ucznia przez określenie stopnia opanowania
przez uczniów umiejętności i wiadomości przewidzianych dla tego etapu
kształcenia i zgodne z programem nauczania.

 

2. Ocenianie
bieżące dotyczy następujących obszarów aktywności ucznia:

 

edukacji polonistycznej

edukacji matematycznej

edukacji przyrodniczej

edukacji społecznej

edukacji muzycznej

edukacji plastycznej

edukacji technicznej

wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

zajęcia komputerowe

język nowożytny

 

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje
rodziców (prawnych opiekunów):

o wymaganiach programowych wynikających z realizowanego
programu nauczania sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, obowiązującym
sposobie uzyskiwania ocen bieżących.

 

3. Ocena semestralna i roczna w klasach I-III jest oceną
opisową z wyjątkiem religii, zajęć komputerowych i języka angielskiego.

 

4. W klasach I – III oceny
bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, które dotyczą:
– postępów w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych przez ucznia,
– wykorzystania własnych możliwości ( z uwzględnieniem czynników
psychofizycnych, środowiskowych, rodzinnych),
– aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych,
– zachowania ucznia.


5. Ocenianie bieżące może mieć formę oceny wyrażonej w punktach: od 6 pkt. do 1
pkt. Ocena ta jest stosowana łącznie z oceną opisową. Poza oceną opisową mogą
być stosowane symbole ustalone przez wychowawcę klasy np. dodatkowe znaczki
(plusy i minusy). Ocenianie bieżące prac uczniów dokonuje się według wymagań
procentowych daną ocenę:

 

 

%

Ocena

100

6 (celująca)

90-99

5 (bardzo dobra)

70-89

4 (dobra)

50-69

3 (dostateczna)

30-49

2 (dopuszczająca)

0-29

1 (niedostateczna)

 

 

6. Nauczyciel dokonuje oceny
opisowej na podstawie:

obserwacji pedagogicznej
wiedzy, umiejętności, przygotowania oraz zaangażowania i wysiłku włożonego w
pracę, analizy kart badania umiejętności, zadań domowych, zeszytów, prac
plastyczno-technicznych, śpiewanych piosenek, sprawdzania techniki czytania
oraz rozumienia czytanego tekstu, testów.

 

8. Ocena
punktowa od 1 do 6 w przypadku zajęć komputerowych i języka angielskiego otrzymuje
również zapis słowny:

 

1-   
niedostatecznie opanował materiał

2-   
dopuszczająco opanował materiał

3-   
dostatecznie opanował materiał

4-   
dobrze opanował materiał

5-   
bardzo dobrze opanował materiał

6-   
celująco opanował materiał

 

9. Nauczyciel
jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostaniu wymaganiom programowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów w zakresie poszczególnych edukacji i zajęć

 

Klasa I

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
polonistyczna

6

Celująco opanował
materiał

 

Słuchanie:
zawsze uważnie słucha czytanych tekstów oraz wypowiedzi dzieci i dorosłych.

Czytanie: czyta wyrazami teksty bez przygotowania,
zachowuje odpowiednie tempo, częściowo rozumie przeczytany tekst, odpowiada
prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu
literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w
utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.
Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i bezbłędnie posługuje
się tymi określeniami.

Pisanie:
pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i
ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty
na podany lub dowolny temat.

Mówienie:
samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze
uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi
logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,
planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za
pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Słuchanie: uważnie słucha czytanych tekstów oraz
wypowiedzi dzieci i dorosłych.

Czytanie: czyta wyrazami tekst przygotowany, zachowuje
odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na zadane pytania, wyróżnia
bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się
książkami i chętnie je czyta.
Zna określenia: głoska, litera, sylaba,
wyraz, zdanie i posługuje się tymi określeniami.

Pisanie:
pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną
pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie
przepisuje tekst drukowany.

Mówienie:
buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w
dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i
poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, angażuje się w
tworzoną formę teatralną.

4

Dobrze

opanował materiał

Słuchanie: stara się słuchać w skupieniu
nauczyciela i kolegów.

Czytanie: czyta sylabami, głośno tekst
przygotowany, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich
czytaniem. Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i właściwie
posługuje się nimi.

Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci,
stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje
tekst drukowany.

Mówienie:
buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa,
stara się zachować poprawność językową, stara się angażować
w tworzoną formę teatralną.

 

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: czasami tylko słucha poleceń
nauczyciela.

Czytanie:
czyta sylabami, głośno z częściowym zrozumieniem, odpowiada na większość
pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Pisanie:
pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne),
przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter
popełniając drobne błędy.

Mówienie:
wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób
słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez
nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Słuchanie: w czasie słuchania ma trudności z
koncentracją

Czytanie:
głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada
prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

Pisanie:
przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia
wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym
kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń
literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy
językowe.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Słuchanie:
nie słucha, ma problemy z koncentracją.

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy
i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie rozpoznaje wszystkich
liter, nie odpowiada na zadawane pytania.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym
liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu
liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej,
wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie
popełniając liczne błędy językowe.

Symbole cyfrowe

Edukacja
matematyczna

6

Celująco opanował
materiał

 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i
odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązuje
równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa
treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania
arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą zegara
i kalendarza.

5

Bardzo dobrze opanował
materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie
i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z
przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z
niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania
jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w
konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów
długości i masy, obliczeń pieniężnych, określa czas z pomocą zegara i
kalendarza, nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje
rozpoczęty wzór, dostrzega symetrię.

4

Dobrze

opanował materiał

Działania
w zakresie dodawania i odejmowania
: rozumie
i wykonuje właściwie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem
progu dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w
postaci okienka.

Zadania
tekstowe
: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje
zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie
w konkretnej sytuacji

Umiejętności
praktyczne
: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i
masy, proste obliczenia pieniężne, prawidłowo posługuje się nazwami dni
tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Działania
w zakresie dodawania i odejmowania
: rozumie
i wykonuje poprawnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje
równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, zdarza się że korzysta
z pomocy nauczyciela.

Zadania
tekstowe
: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych,
popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej
sytuacji.

Umiejętności
praktyczne
: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy,
zna nazwy dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega
symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: słabo rozumie
i wykonuje nie zawsze samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,
słabo rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,
zdarza się, że często korzysta z pomocy nauczyciela.

Zadania
tekstowe
: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy
graficzne.

Umiejętności
praktyczne
: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy
oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie
dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy,
nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi
rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w postaci
okienka.

Zadania
tekstowe
: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności
praktyczne
: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych,
nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi
kontynuować rozpoczętego wzoru.

Symbole cyfrowe

Edukacja
społeczna

6

celująco opanował
materiał

 

Okazuje szacunek innym ludziom, jest
tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje
się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im.
Zna swój adres zamieszkania. Zna symbole narodowe i symbole Unii
Europejskiej. Zawsze stosuje w praktyce
wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Wie na czym polega praca w poznanych zawodach,
zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z
innymi, zachowuje się dojrzale. Z
na symbole narodowe i symbole Unii
Europejskiej. Stosuje w praktyce
wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

4

Dobrze

opanował materiał

Zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega
praca w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form
grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii
Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące
zachowania się w ruchu drogowym.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj
okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Zna swój adres zamieszkania. Posiada
podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Rzadko
okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z
trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Najczęściej
nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi
współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym.

Symbole cyfrowe

Edukacja
przyrodnicza

6

celująco opanował
materiał

 

Posiada
rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zawsze
rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach ( las, pole,
sad), szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zna sposoby przystosowania
się zwierząt do poszczególnych pór roku, wymienia warunki konieczne do
rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle, wie jaki pożytek
przynoszą zwierzęta środowisku, nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Rozpoznaje
i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące
zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska
naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk
przyrodniczych, wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,
prowadzi proste hodowle, wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,
nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

4

Dobrze

opanował materiał

Posiada
ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna
podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa
niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla
środowiska. Wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, nazywa niektóre
zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

 

 

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Posiada
ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna
niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują
się ludzie w najbliższej okolicy. Potrafi wymienić nazwy niektórych roślin,
zna pory roku.
Wie jaki pożytek
przynoszą zwierzęta środowisku, nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Z
pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w
otaczającym środowisku przyrodniczym, myli pory roku, z pomocą nauczyciela w
ie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, z
pomocą nauczyciela nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne
do poszczególnych pór roku.

1

Niedostatecznie

opanował materiał

Bardzo
słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym, nie zna pór roku,
nie wymienia zjawisk pogodowych.

Symbole cyfrowe

Edukacja
plastyczna

6

celująco opanował
materiał

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w
konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace
plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami.
Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane
dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia.
Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace
plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki
plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych.
Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa,
grafiki i wypowiada się na ich temat.

4

Dobrze

opanował materiał

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne.
Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi
pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać
wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i
wypowiada się na ich temat.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale
często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli
je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości
kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy.
Z pomocą nauczyciela
rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Niechętnie
podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej
ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie
potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje
nieliczne dziedziny sztuki.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Niechętnie
podejmuje zadania plastyczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest
niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu
pracy. Każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania.
Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.

 

 

 

 

Zajęcia
techniczne

6

celująco opanował
materiał

 

Rozpoznaje
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają wybrane
urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów
dostępnych w otoczeniu. Planuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera
odpowiednie materiały. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje
porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania
narzędzi .

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Rozpoznaje
niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają
wybrane urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych
przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Planuje kolejne czynności swojej pracy,
dobiera odpowiednie materiały. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje
porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania
narzędzi.

4

Dobrze

opanował materiał

Rozpoznaje
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre
urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów
dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności swojej pracy,
dobiera materiały według uwag nauczyciela. Dba o bezpieczeństwo własne i
innych. Utrzymuje porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z
niewłaściwego używania narzędzi.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Rozpoznaje
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre
urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych
przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności
swojej pracy, dobiera materiały według uwag nauczyciela. Nie zawsze dba o
bezpieczeństwo własne i innych. Raczej utrzymuje porządek wokół siebie, zna
zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Rozpoznaje
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre
urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych
przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności
swojej pracy, dobiera materiały według uwag nauczyciela. Nie zawsze dba o
bezpieczeństwo własne i innych. Raczej utrzymuje porządek wokół siebie,
czasem niewłaściwie używa narzędzi pracy.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Rozpoznaje
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre
urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych
przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności
swojej pracy. Nie wie jakich użyć materiałów. Nie dba o bezpieczeństwo własne
i innych. Nie potrafi utrzymać porządku wokół siebie, czasem niewłaściwie
używa narzędzi pracy.

Symbole cyfrowe

Edukacja
muzyczna

6

celująco opanował
materiał

 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne
umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych
klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i
aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze
udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych.

 

 

 

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega
zmiany dynamiczne w muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach
perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i
aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie,
uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na
koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

4

Dobrze

opanował materiał

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym
powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie
rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha
muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje
się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Zna
teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela
dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach
perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się
aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie
zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu
państwowego i szkolnego.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii
piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże
problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem
nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki,
rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie
opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie
potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie
potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi
kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu.

Symbole cyfrowe

Wychowanie
fizyczne i edukacja zdrowotna

6

celująco opanował
materiał

 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją
sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych,
wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej
pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych
i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę
osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Precyzyjnie
i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział
w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje
sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów
sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im.
Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna
jakie są podstawowe działania profilaktyczne.

4

Dobrze

opanował materiał

Potrafi
wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i
wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy
pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest
przygotowany do zajęć sportowych Przestrzega zasad higieny osobistej i
orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą
od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest
przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami
dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o
higienę osobistą.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Ma
trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w
grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów
niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma
problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej.

1

Niedostatecznie

opanował materiał

Ma
trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności
fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu
współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie
przestrzega zasad higieny osobistej

Symbole cyfrowe

Zajęcia
komputerowe

6

celująco opanował
materiał

 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy
zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami
edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących
korzystania z komputera. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według
wzoru i poleceń bardzo starannie.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie:
korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z
komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń
dotyczących korzystania z komputera.

Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru i poleceń bardzo
starannie.

4

Dobrze

opanował materiał

Posługuje
się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy
i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba
korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru i poleceń
starannie.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Z
pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta
z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać
swojego zdrowia. Wykonuje zadania w
poszczególnych programach według wzoru korzystając z pomocy nauczyciela.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w
podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, nie zawsze wie jak
trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. Wykonuje zadania w poszczególnych programach
według wzoru bardzo często korzystając z pomocy nauczyciela.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

Nie wykonuje zadanych prac według wzoru.

 

Klasa II

 

Kryteria oceniania uczniów w
zakresie poszczególnych edukacji i zajęć

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
polonistyczna

6

Celująco opanował
materiał

 

Słuchanie: zawsze uważnie słucha wypowiedzi
nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta poprawnie, płynnie, wyraziście, ze
zrozumieniem wszystkie teksty bez przygotowania, sprawnie korzysta z różnych
źródeł wiedzy i informacji, np. albumów, słowników, encyklopedii odpowiada
prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu
literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w
utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Pisanie: samodzielnie tworzy dłuższe, spójne
wypowiedzi pisemne na każdy temat, pisze kształtnie i starannie litery,
wyrazy, zdania, uwzględniając poprawne łączenie liter i właściwe ich
położenie w liniaturze, pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu.

Mówienie: wypowiada się na wszystkie tematy
prawidłowo skonstruowanymi zdaniami, stosuje bogate słownictwo czynne,
chętnie angażuje się w tworzoną formę teatralną.

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Słuchanie: uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i
innych.

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany,
zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane
pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń,
interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Pisanie: tworzy krótkie wypowiedzi pisemne na
określony temat, pisze poprawnie litery zachowując właściwy ich kształt i
położenie w liniaturze, przepisuje wyrazy i zdania, pisze z pamięci i ze
słuchu krótkie zdania.

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany
temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy
wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów
językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną.

4

Dobrze

opanował materiał

Słuchanie: słucha w skupieniu wypowiedzi
nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy,
po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania, czyta
książki.

Pisanie: pisze
prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt
liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak
elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)
.

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi,
posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara
się angażować
w tworzoną formę teatralną.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: stara się słuchać wypowiedzi nauczyciela
i innych.

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze
zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta
wskazane lektury.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne
błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się
zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy, czyta książki.

Mówienie: posiada wystarczający zasób słownictwa
lecz nie zawsze z niego korzysta, używa krótkich zdań.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Słuchanie:
czasami słucha wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy
słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, nie interesuje
się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po
literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje
litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie
zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się pojedynczymi wyrazami, posiada
ubogi zasób słownictwa czynnego.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Słuchanie: nigdy nie słucha wypowiedzi nauczyciela
i innych.

Czytanie: ma trudności z czytaniem prostych
dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie rozumie
czytanego tekstu, nie czyta książek.

Pisanie: w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo
liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.

Mówienie: ma problemy z wypowiadaniem się, na pytania
odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć
poprawnego językowo zdania.

Symbole cyfrowe

Edukacja
matematyczna

6

Celująco opanował
materiał

 

Obliczenia w
zakresie czterech działań:

rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
biegle mnoży i dzieli w zakresie 50, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z
niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: szybko i sprawnie rozwiązuje trudniejsze
zadania tekstowe i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku,
schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności
praktyczne
: zawsze prawidłowo i
samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa
czas za pomocą zegara i kalendarza.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Obliczenia w
zakresie czterech działań
:
rozumie i wykonuje samodzielnie
dodawanie
i odejmowanie w zakresie 100, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50,
rozwiązuje łatwe równiania jednodziałaniowe
z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania
jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w
konkretnej sytuacji.

Umiejętności
praktyczne:
prawidłowo i
samodzielnie dokonuje pomiarów długości
i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go,
określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy
miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega
symetrię.

4

Dobrze

opanował materiał

Obliczenia w zakresie czterech działań: rozumie i
wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy,
mnoży i dzieli w zakresie 50 z nielicznymi błędami rozwiązuje łatwe równania
jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą
stronę).

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela
i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje
zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i
prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne,
prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega
symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Obliczenia w zakresie czterech działań: wykonuje
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 popełniając liczne błędy, słabo mnoży
i dzieli w zakresie 20 z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania
jednodziałaniowe w postaci okienka.

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania
zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione
słownie w konkretnej sytuacji

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje
prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega
symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Obliczenia w
zakresie czterech działań
:
wykonuje dodawanie i odejmowanie

w zakresie 100 często
popełniając błędy, liczy na konkretach, pomaga sobie liczydłem, słabo mnoży i
dzieli w zakresie 20 myli poszczególne działania, ma trudności z
rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania
przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy
graficzne.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela
wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna
nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z
kontynuacją rozpoczętego wzoru.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Obliczenia w
zakresie czterech działań
:
wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z błędami, nie kojarzy znaku
matematycznego z konkretnym działaniem, nie rozumie istoty mnożenia i
dzielenia, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z
niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie
potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów
długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy,
nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.

Symbole cyfrowe

Edukacja
społeczna

6

celująco opanował
materiał

 

Okazuje szacunek innym
ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z
innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo
swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze
stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu
drogowym.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Zawsze używa form
grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje
się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

4

Dobrze

opanował materiał

Używa form
grzecznościowych, potrafi współpracować z innymi. Na ogół stosuje w praktyce
wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się
współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania
się w ruchu drogowym.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi
współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie potrafi
zgodnie współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym.

Symbole cyfrowe

Edukacja
przyrodnicza

6

celująco opanował
materiał

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku
przyrodniczym i społecznym, rozpoznaje i nazywa poznane gatunki roślin i
zwierząt, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje
otaczające środowisko przyrodnicze. Zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać
i zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie
obserwować zjawiska przyrodnicze. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o
tematyce przyrodniczej.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie, rozpoznaje
i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące
zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska
naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk
przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje
flagę i hymn Unii Europejskiej.

4

Dobrze

opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym
i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego,
rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować
zachodzące zmiany
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla
środowiska.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Posiada
ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna
niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują
się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło).
Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Z
pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w
otaczający środowisku społeczno – przyrodniczym, częściowo zna swój adres zamieszkania,
myli pory roku i symbole narodowe.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Bardzo
słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna
swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku.

Symbole cyfrowe

Edukacja
plastyczna

6

celująco opanował
materiał

 

Wykazuje uzdolnienia
manualne, bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych,
zaskakuje nowatorskim rozwiązaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje
staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w
procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność,
estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne, bierze udział w
konkursach ogólnoszkolnych.

4

Dobrze

opanował materiał

Wyraża własne myśli i
uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów.
Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania
plastyczne, ale często ich nie kończy, uzupełnia tłem kontury przedmiotów,
używa małej ilości kolorów.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje
schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca,
praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, nie doprowadza
pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela
zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna stwarza dla
ucznia problem nie do pokonania.

 

Zajęcia
techniczne

6

celująco opanował
materiał

Rozpoznaje wszystkie urządzenia techniczne, potrafi je
bezpiecznie obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych dostępnych w
otoczeniu przedmiotów.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Rozpoznaje wybrane urządzenia techniczne, potrafi je
bezpiecznie obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych
w otoczeniu.

4

Dobrze

opanował

 

materiał

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je
obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

3

Dostatecznie

opanował

 

materiał

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę
możliwości obsługuje je. Buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Rozpoznaje nieliczne urządzenia techniczne, niektóre
potrafi obsługiwać.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Ma problemy z rozpoznawaniem urządzeń technicznych, nie
potrafi ich obsługiwać.

Symbole cyfrowe

Edukacja
muzyczna

6

celująco opanował materiał

 

Posiada dużą wiedzę
muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, bezbłędnie śpiewa piosenki z
zastosowaniem zmian tempa, artykulacji

i dynamiki, śpiewa z
pamięci hymn narodowy, zna kolejności dźwięków gamy i potrafi je zaśpiewać.
Świadomie i aktywnie słucha muzyki, bierze udział w koncertach.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Opanowuje treść i
melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach
perkusyjnych. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, uczestniczy w koncertach
muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania
hymnu państwowego i szkolnego.

4

Dobrze

opanował materiał

Zna tekst i melodię
piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce,
poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch,
świadomie i aktywnie słucha muzyki, kulturalnie zachowuje się na koncercie i
podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym
powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i
odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać
nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, nie zawsze
kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego
i szkolnego.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Ma trudności z
opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z
pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże
trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak
i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie
na koncertach i podczas słuchania hymnu.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego
przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastroju muzyki poprzez ruch, nawet z
pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha
muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas
słuchania hymnu.

Symbole cyfrowe

Wychowanie
fizyczne i edukacja zdrowotna

6

celująco opanował
materiał

 

Zwinnie, sprawnie
wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w
grach zespołowych bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw,
reprezentuje klasę, w zawodach sportowych

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i
respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa
podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

4

Dobrze

opanował materiał

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych
gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad
fair-play.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Większość ćwiczeń
wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw,
czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Nie chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności
z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych
gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Uchyla się od wykonywania
ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i
zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.

Symbole cyfrowe

Zajęcia
komputerowe

6

celująco opanował
materiał

 

Umie obsługiwać
komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi
grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje
się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Posługuje się
komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia
programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego
zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

4

Dobrze

opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta
z myszy
i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba
korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w
podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać
z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Ma trudności w posługiwaniu się komputerem w podstawowym zakresie.
Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się
komputerem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z
pomocą nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów w zakresie poszczególnych
edukacji i zajęć

Klasa III

 

Symbole cyfrowe

Edukacja polonistyczna

 

6

Celująco opanował
materiał

 

Słuchanie: Zawsze uważnie słucha wypowiedzi
nauczyciela i innych i korzysta z przekazywanych
informacji.

Czytanie: Bezbłędnie, biegle czyta każdy tekst, z
właściwą intonacją ,czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na
wszystkie pytania z nim związane.

Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu. Pisze
estetycznie, w szybkim tempie, samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź
wielozdaniową poprawną pod względem gramatycznym i ortograficznym.

Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi
wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym
słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić
swoją opinię na każdy temat.

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Słuchanie: Słucha uważnie i wykonuje wszystkie
polecenia.

Czytanie: Czyta wyraziście, płynnie, ze
zrozumieniem różne teksty, czyta z podziałem na role, umie odpowiadać na
pytania z nim związane.

Pisanie: Pisze czytelnie i starannie bez błędu,
potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać kilkuzdaniową wypowiedź.

Mówienie: Wypowiada się w uporządkowanej formie,
potrafi poprawnie,
w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń,
posiada bogaty zasób słownictwa,

 

4

Dobrze

opanował materiał

Słuchanie: Słucha uważnie, stawia pytania i udziela
odpowiedzi w toku prowadzonej rozmowy.

Czytanie: Poprawnie czyta teksty i rozumie je.

Pisanie: Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie
układa krótkie wypowiedzi na zadany temat.

Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi,
rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: Nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje
pomocy w wykonaniu zadań i poleceń.

Czytanie: Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w
sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym
przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie: Pisze czytelnie, ale mało starannie,
popełnia błędy, pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie zdania, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi
je zastosować podczas samodzielnego pisania.

Mówienie: Wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi
zdaniami stosując poprawne formy gramatyczne.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Słuchanie: Nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z
wykonaniem zadania według instrukcji.

Czytanie: Czyta w wolnym tempie sylabami, głoskami,
popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem
krótki tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane,
wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia.

Pisanie: Pisze niestarannie. Pisząc z pamięci i ze
słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad
ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Wypowiada się niechętnie. Wypowiada się
pojedynczymi wyrazami, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Słuchanie: Nie potrafi słuchać i nie wykonuje
poleceń.

Czytanie: Nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie
czytanej treści.

Pisanie: Mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdań,
nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania.

Mówienie: Nie potrafi wypowiedzieć się na określony
temat.

 

Symbole cyfrowe

Edukacja matematyczna

 

6

Celująco opanował
materiał

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia.

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000
pełnymi dziesiątkami i setkami oraz w zakresie 100 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego. Samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną
metodą złożone zadania tekstowe, bez trudu układa treść do zadania, rysunku,
schematu graficznego, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Posiada wiedzę i
umiejętności określone w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo
rozwiązuje problemy matematyczne. Prawidłowo
i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za
pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo
ich zamiany, zawsze prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, zawsze prawidłowo i
samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za
pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia.

Sprawnie wykonuje działania rachunkowe w poznanym
zakresie. Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami
oraz w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w
zakresie 100.

Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i rozwiązuje zadania
z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania
arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie
zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu,
pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 

4

Dobrze

opanował materiał

Działania w zakresie
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i
setkami oraz w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i
dzieli w zakresie 100. Popełnia nieliczne
błędy w obliczeniach.

Zadania tekstowe.
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe

Umiejętności
praktyczne.
Umie praktycznie
zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi,
czasu i pieniędzy. Mierzy
i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia.

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie
100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne
błędy, zdarza się, że liczy na konkretach.

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania
tekstowe, czasem z pomocą

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy
przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach
pieniężnych.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Działania w zakresie
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem
nauczyciela, na konkretach, w bardzo wolnym tempie.

Zadania tekstowe. Proste zadania rozwiązuje wyłącznie
z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje
prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często
popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma
trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia.

Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności.

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych
nawet z pomocą nauczyciela

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje
obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych
jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
społeczna
 

6

Celująco opanował
materiał

 

Odróżnia dobro od zła, stara
się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga
potrzebującym.

Zna prawa ucznia i jego
obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w
szkolnych wydarzeniach.

Zna najbliższą okolicę, jej
ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w
wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. Zna symbole narodowe
(barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne.

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Bardzo
dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna prawa i
obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, Odróżnia dobro od
zła.

 

4

Dobrze

opanował materiał

Dobrze
zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna prawa i obowiązki
ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, odróżnia dobro od zła.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj
okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada
podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się.

 

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Rzadko
okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi.
Często nie potrafi zachować się poprawnie w miejscach publicznych.

 

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Najczęściej
nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi
współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego zachowania się, nie
potrafi zachować się w miejscach publicznych.

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
przyrodnicza

 

6

Celująco opanował
materiał

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku
przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i
ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska
przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej
większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o
tematyce przyrodniczej.

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie.
Obserwuje i opowiada
o poznanych zjawiskach przyrodniczych.
Dostrzega związki
przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny
oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt,
wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych,
charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna
najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i
umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało,
przestrzega zasad higieny.

 

4

Dobrze

opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku
społeczno–przyrodniczym
. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący
w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w
przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin
i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i
okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe,
zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające
środowisko.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku
społeczno
-przyrodniczym,
posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony
środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna
najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste,
włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste
łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się
przestrzegać norm społecznych.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat
środowiska, posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia
gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny
oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady
bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny,
rzadko przestrzega norm społecznych..

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie
rozumie zachodzących
w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe
i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
plastyczna
 

6

Celująco opanował
materiał

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w
konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace
plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami.
Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane
dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat.

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia.
Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność,
estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze
udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki:
rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat.

 

4

Dobrze

opanował materiał

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne.
Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi
pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać
wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i
wypowiada się na ich temat.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale
często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli
je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości
kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Niechętnie
podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa
małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna,
nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy.

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie
podejmuje wysiłku aby cokolwiek zrobić. Każda technika plastyczna stwarza
uczniowi problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin sztuki:
architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.

 

Symbole cyfrowe

Zajęcia
techniczne
 

6

Celująco opanował
materiał

 

Doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania
przedmiotów codziennego użytku, znakomicie rozpoznaje rodzaje maszyn i
urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych, w każdej
sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych. Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje,
buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

 

 

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Bardzo
dobrze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku,
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań
technicznych, w każdej sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych.
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je
obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w
otoczeniu
.

 

4

Dobrze

opanował materiał

Dobrze
orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku,
rozpoznaje niektóre rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia pomysły rozwiązań
technicznych, dba o bezpieczeństwo własne i innych.

Potrafi
posługiwać się narzędziemi.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Orientuje
się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z pomocą
nauczyciela, rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie zawsze dba o
bezpieczeństwo własne i innych. Zachowuje porządek w miejscu pracy.

 

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Słabo
orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, z
pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie dba o
bezpieczeństwo własne i innych, nie dba o porządek, niedbale wykonuje
zadania.

 

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie
wykonuje zadań, nie opanował wiadomości, nie orientuje się w sposobach
wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, nie rozpoznaje rodzajów maszyn i urządzeń,
nie dba o bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

Symbole cyfrowe

Edukacja
muzyczna

6

Celująco opanował
materiał

 

Posiada dużą wiedzę
muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w
przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły.

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje
aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed
publicznością tańce ludowe.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje
nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje
ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki,
określa nastrój słuchanej muzyki. Zawsze
kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego
i szkolnego.

4

Dobrze

opanował materiał

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne,
popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy
rytmiczne i piosenki. Kulturalnie
zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

 

3

Dostatecznie

opanował materiał

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą
potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy
solmizacyjne, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas
słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą
nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych
utworów. Rzadko zachowuje się kulturalnie
na koncertach i podczas słuchania hymnu.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo
pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane
muzyki. Nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas
słuchania hymnu.

 

Symbole cyfrowe

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

6

Celująco opanował
materiał

 

Zwinnie, sprawnie
wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w
grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i
zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych .
Dba o
higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje
zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. Przestrzega zasad higieny osobistej
i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.

4

Dobrze

opanował materiał

Potrafi wykonać
ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. Jest
przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Większość ćwiczeń
wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw,
czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Stara się dbać o
higienę osobistą.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z
ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych
gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. Często jest
nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad
higieny osobistej.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie
przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w
grach i zabawach. Nie przestrzega zasad
higieny osobistej.

Symbole cyfrowe

Zajęcia komputerowe

6

Celująco opanował
materiał

 

Doskonale obsługuje komputer, posługuje się wybranymi
programami i grami edukacyjnymi, biegle wyszukuje i korzysta z informacji w
Internecie, znakomicie tworzy teksty i rysunki. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie
wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Potrafi w pełni
wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności.

5

Bardzo dobrze
opanował materiał

Bardzo dobrze obsługuje komputer, posługuje się wybranymi
programami i grami edukacyjnymi, wyszukuje i korzysta z informacji w
Internecie, tworzy teksty i rysunki. Zna i
przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie
korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora.
Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz
zmienia położenie przedmiotów.

4

Dobrze

opanował materiał

Dobrze obsługuje komputer, stara się posługiwać wybranymi
programami i grami edukacyjnymi, wyszukiwać informacji w Internecie, tworzy
teksty i rysunki. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących
zasad. Korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Nie ma większych
problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności
kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze
za pomocą klawiatury.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela, stara się
posługiwać wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy teksty i
rysunki. Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo
zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się
myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje
pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje
informacje.

2

Dopuszczająco

opanował materiał

Obsługuje komputer z duża pomocą nauczyciela, rzadko
posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy rysunki z
pomocą nauczyciela. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje
pomocy posługując się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i
zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne
błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego.

1

Niedostatecznie

opanował
materiał

Nie potrafi obsługiwać komputera i korzystać z programów i
gier komputerowych, nie tworzy tekstów i rysunków. Nie posiadł wiedzy i
umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi
wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie
angażuje się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega
zasad bezpieczeństwa.