Menu +

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH I – III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W KLASACH  I – III

 1. W klasach I-III nauczyciel dokonuje oceny ucznia przez określenie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności i wiadomości przewidzianych dla tego etapu kształcenia i zgodne z programem nauczania.

 

 1. Ocenianie bieżące dotyczy następujących obszarów aktywności ucznia:

 

edukacji polonistycznej

edukacji matematycznej

edukacji przyrodniczej

edukacji społecznej

edukacji muzycznej

edukacji plastycznej

edukacji  technicznej

wychowania fizycznego  i edukacji zdrowotnej

zajęcia komputerowe

język nowożytny

 

 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów):

o wymaganiach programowych wynikających z realizowanego programu nauczania sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, obowiązującym sposobie uzyskiwania ocen bieżących.

 

 1. Ocena semestralna i roczna w klasach I-III jest oceną opisową z wyjątkiem religii, zajęć komputerowych i języka angielskiego.

 

 1. W klasach I – III oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, które dotyczą:
  – postępów w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych przez ucznia,
  – wykorzystania własnych możliwości ( z uwzględnieniem czynników psychofizycnych, środowiskowych, rodzinnych),
  – aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych,
  – zachowania ucznia.
 2. Ocenianie bieżące może mieć formę oceny wyrażonej w punktach: od 6 pkt. do 1 pkt. Ocena ta jest stosowana łącznie z oceną opisową. Poza oceną opisową mogą być stosowane symbole ustalone przez wychowawcę klasy np. dodatkowe znaczki (plusy i minusy). Ocenianie bieżące prac uczniów dokonuje się według wymagań procentowych daną ocenę:

 

 

% Ocena
100 6 (celująca)
90-99 5 (bardzo dobra)
70-89 4 (dobra)
50-69 3 (dostateczna)
30-49 2 (dopuszczająca)
0-29 1 (niedostateczna)

 

 1. Nauczyciel dokonuje oceny opisowej na podstawie:

obserwacji pedagogicznej wiedzy, umiejętności, przygotowania oraz zaangażowania i wysiłku włożonego w pracę, analizy kart badania umiejętności, zadań domowych, zeszytów, prac plastyczno-technicznych, śpiewanych piosenek, sprawdzania techniki czytania oraz rozumienia czytanego tekstu, testów.

 

 1. Ocena punktowa od 1 do 6 w przypadku edukacji informatycznej i języka angielskiego otrzymuje również zapis słowny:

 

 • niedostatecznie opanował materiał
 • dopuszczająco opanował materiał
 • dostatecznie opanował materiał
 • dobrze opanował materiał
 • bardzo dobrze opanował materiał
 • celująco opanował materiał

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostaniu wymaganiom programowym.

 

 

Kryteria oceniania uczniów w zakresie poszczególnych edukacji i zajęć

 

Klasa I

 

Symbole cyfrowe
Edukacja polonistyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Słuchanie: zawsze uważnie słucha czytanych tekstów oraz wypowiedzi dzieci i dorosłych.

Czytanie: czyta wyrazami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, częściowo rozumie przeczytany tekst, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i bezbłędnie posługuje się tymi określeniami.

Pisanie:  pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat.

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Słuchanie: uważnie słucha czytanych tekstów oraz wypowiedzi dzieci i dorosłych.

Czytanie: czyta wyrazami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na  zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta. Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i  posługuje się tymi określeniami.

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  angażuje się w tworzoną formę teatralną.

4

Dobrze

 opanował materiał

Słuchanie: stara się słuchać w skupieniu nauczyciela i kolegów.

Czytanie: czyta sylabami, głośno tekst przygotowany, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i właściwie posługuje się nimi.

Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować
w tworzoną formę teatralną.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: czasami tylko słucha poleceń nauczyciela.

Czytanie: czyta sylabami, głośno z częściowym zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy.

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Słuchanie: w czasie słuchania ma trudności z koncentracją

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Słuchanie: nie słucha, ma problemy z koncentracją.

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie rozpoznaje wszystkich liter, nie odpowiada na zadawane pytania.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.

Symbole cyfrowe
Edukacja  matematyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą zegara i kalendarza.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, określa czas z pomocą zegara i kalendarza, nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, dostrzega symetrię.

4

Dobrze

 opanował materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje właściwie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje poprawnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, zdarza się że korzysta z pomocy nauczyciela.

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: słabo rozumie i wykonuje nie zawsze samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, słabo rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, zdarza się, że często korzysta z pomocy nauczyciela.

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego  z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.

Symbole cyfrowe
Edukacja społeczna
6

celująco opanował materiał

 

Okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zna swój adres zamieszkania. Zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. Zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
4

Dobrze

 opanował materiał

Zna swój adres zamieszkania,  wie na czym polega praca  w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje  w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Zna swój adres zamieszkania. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Symbole cyfrowe
Edukacja przyrodnicza
6

celująco opanował materiał

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach ( las, pole, sad), szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle, wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,  nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle, wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,  nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.
4

Dobrze

 opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska. Wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,  nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Potrafi wymienić nazwy  niektórych roślin, zna pory roku. Wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,  nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym, myli pory roku, z pomocą nauczyciela wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,   z pomocą nauczyciela nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne do poszczególnych pór roku.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym, nie zna pór roku, nie wymienia zjawisk pogodowych.

Symbole cyfrowe
Edukacja plastyczna
6

celująco opanował materiał

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat.
4

Dobrze

 opanował materiał

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.
 
Edukacja techniczna
6

celująco opanował materiał

 

Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają wybrane urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Planuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera odpowiednie materiały. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi .
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają wybrane urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Planuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera odpowiednie materiały. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi.

4

Dobrze

 opanował materiał

Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre urządzenia domowe. Samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera materiały według uwag nauczyciela. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Utrzymuje porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera materiały według uwag nauczyciela. Nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. Raczej utrzymuje porządek wokół siebie, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności swojej pracy, dobiera materiały według uwag nauczyciela. Nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. Raczej utrzymuje porządek wokół siebie, czasem niewłaściwie używa narzędzi pracy.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Wie jak działają niektóre urządzenia domowe. Nie zawsze samodzielnie majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Z pomocą wykonuje kolejne czynności swojej pracy. Nie wie jakich użyć materiałów. Nie dba o bezpieczeństwo własne i innych. Nie potrafi utrzymać porządku wokół siebie, czasem niewłaściwie używa narzędzi pracy.
Symbole cyfrowe
Edukacja muzyczna
6

celująco opanował materiał

 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
4

Dobrze

 opanował materiał

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki  poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu.
Symbole cyfrowe
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
6

celująco opanował materiał

 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych  i   chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział
w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne.
4

Dobrze

 opanował materiał

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych,  dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych  Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać  o higienę osobistą.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących.  Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej
Symbole cyfrowe
Edukacja  techniczna
6

celująco opanował materiał

 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru i poleceń bardzo starannie.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru i poleceń bardzo starannie.
4

Dobrze

 opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba  korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru i poleceń starannie.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru korzystając z pomocy nauczyciela.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, nie zawsze wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. Wykonuje zadania w poszczególnych programach według wzoru bardzo często korzystając z pomocy nauczyciela.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

Nie wykonuje zadanych prac według wzoru.

 

Klasa II

 

Kryteria oceniania uczniów w zakresie poszczególnych edukacji i zajęć

 

Symbole cyfrowe
Edukacja polonistyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Słuchanie: zawsze uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta poprawnie, płynnie, wyraziście, ze zrozumieniem wszystkie teksty bez przygotowania, sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, np. albumów, słowników, encyklopedii odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Pisanie: samodzielnie tworzy dłuższe, spójne wypowiedzi pisemne na każdy temat, pisze kształtnie i starannie litery, wyrazy, zdania, uwzględniając poprawne łączenie liter i właściwe ich położenie w liniaturze, pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu.

Mówienie: wypowiada się na wszystkie tematy prawidłowo skonstruowanymi zdaniami, stosuje bogate słownictwo czynne, chętnie angażuje się w tworzoną formę teatralną.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Słuchanie: uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Pisanie: tworzy krótkie wypowiedzi pisemne na określony temat, pisze poprawnie litery zachowując właściwy ich kształt i położenie w liniaturze, przepisuje wyrazy i zdania, pisze z pamięci i ze słuchu krótkie zdania.

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  angażuje się w tworzoną formę teatralną.

4

Dobrze

 opanował materiał

Słuchanie:  słucha w skupieniu wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania, czyta książki.

Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki).

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować
w tworzoną formę teatralną.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: stara się słuchać wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy, czyta książki.

Mówienie: posiada wystarczający zasób słownictwa lecz nie zawsze z niego korzysta, używa krótkich zdań.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Słuchanie: czasami słucha wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, nie interesuje się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się pojedynczymi wyrazami, posiada ubogi zasób słownictwa czynnego.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Słuchanie: nigdy nie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych.

Czytanie: ma trudności z czytaniem prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie rozumie czytanego tekstu, nie czyta książek.

Pisanie: w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.

Mówienie: ma problemy z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania.

Symbole cyfrowe
Edukacja  matematyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Obliczenia w zakresie czterech działań: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, biegle mnoży i dzieli w zakresie 50, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: szybko i sprawnie rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą zegara i kalendarza.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Obliczenia w zakresie czterech działań: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie  w zakresie  100,  sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości
i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię.

4

Dobrze

 opanował materiał

Obliczenia w zakresie czterech działań: rozumie i wykonuje  dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, mnoży i dzieli w zakresie 50 z nielicznymi błędami rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę).

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

3

Dostatecznie

opanował materiał

Obliczenia w zakresie czterech działań: wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  popełniając liczne błędy, słabo mnoży i dzieli w zakresie 20 z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka.

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Obliczenia w zakresie czterech działań: wykonuje dodawanie i odejmowanie

 w zakresie 100 często popełniając błędy, liczy na konkretach, pomaga sobie liczydłem, słabo mnoży i dzieli w zakresie 20 myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Obliczenia w zakresie czterech działań: wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z błędami, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie rozumie istoty mnożenia i dzielenia, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego  z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.

Symbole cyfrowe
Edukacja społeczna
6

celująco opanował materiał

 

Okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje  się  dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
4

Dobrze

 opanował materiał

Używa form grzecznościowych, potrafi współpracować z innymi. Na ogół stosuje  w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie potrafi zgodnie współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Symbole cyfrowe
Edukacja przyrodnicza
6

celująco opanował materiał

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, rozpoznaje i nazywa poznane gatunki roślin i zwierząt, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze. Zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać i zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie, rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.
4

Dobrze

 opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy  poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku.

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczający środowisku społeczno – przyrodniczym, częściowo zna swój adres zamieszkania, myli pory roku i symbole narodowe.

1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku.

Symbole cyfrowe
Edukacja plastyczna
6

celująco opanował materiał

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach plastycznych  szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych.
4

Dobrze

 opanował materiał

Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania  plastyczne, ale często ich nie kończy,  uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania.
 
Edukacja techniczna
6

celująco opanował materiał

Rozpoznaje wszystkie urządzenia techniczne, potrafi je bezpiecznie obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych dostępnych w otoczeniu przedmiotów.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Rozpoznaje wybrane urządzenia techniczne, potrafi je bezpiecznie obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
4

Dobrze

 opanował

materiał

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
3

Dostatecznie

opanował

 

materiał

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je. Buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Rozpoznaje nieliczne urządzenia techniczne, niektóre potrafi obsługiwać.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Ma problemy z rozpoznawaniem urządzeń technicznych, nie potrafi ich obsługiwać.
Symbole cyfrowe
Edukacja muzyczna
6

celująco opanował materiał

 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, bezbłędnie śpiewa piosenki z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji

i dynamiki, śpiewa z pamięci hymn narodowy, zna kolejności dźwięków gamy i potrafi je zaśpiewać. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, bierze udział w koncertach.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
4

Dobrze

 opanował materiał

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki,  kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
3

Dostatecznie

opanował materiał

 Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak
i  w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastroju muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu.
Symbole cyfrowe
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
6

celująco opanował materiał

 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, w zawodach sportowych
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.
4

Dobrze

 opanował materiał

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Nie chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.
Symbole cyfrowe
Edukacja informatyczna
6

celująco opanował materiał

 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
4

Dobrze

 opanował materiał

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba  korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Ma trudności w posługiwaniu się komputerem w podstawowym zakresie. Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela.

                                                                                                 

Kryteria oceniania uczniów w zakresie poszczególnych edukacji i zajęć

Klasa III

Symbole cyfrowe Edukacja  polonistyczna  
6

Celująco opanował materiał

 

Słuchanie: Zawsze uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych i korzysta z przekazywanych informacji.

Czytanie: Bezbłędnie, biegle czyta każdy tekst, z właściwą intonacją ,czyta  ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu. Pisze estetycznie, w szybkim tempie,  samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź wielozdaniową poprawną pod względem gramatycznym i ortograficznym.

Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat.

 
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Słuchanie: Słucha uważnie i wykonuje wszystkie polecenia.

Czytanie: Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem różne teksty, czyta z podziałem na role, umie odpowiadać na pytania z nim związane.

Pisanie: Pisze czytelnie i starannie bez błędu, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać kilkuzdaniową wypowiedź.

Mówienie: Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie,
w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa,

 
4

Dobrze

 opanował materiał

Słuchanie: Słucha uważnie, stawia pytania i udziela odpowiedzi w toku prowadzonej rozmowy.

Czytanie: Poprawnie czyta teksty i rozumie je.

Pisanie: Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkie wypowiedzi na zadany temat.

Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.

 
3

Dostatecznie

opanował materiał

Słuchanie: Nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje pomocy w wykonaniu zadań i poleceń.

Czytanie: Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie: Pisze czytelnie, ale mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie zdania, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania.                           

Mówienie: Wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi zdaniami stosując poprawne formy gramatyczne.

 
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Słuchanie: Nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z wykonaniem zadania według instrukcji.

Czytanie: Czyta w wolnym tempie sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem krótki tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia.

Pisanie: Pisze niestarannie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Wypowiada się niechętnie. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

 
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Słuchanie: Nie potrafi słuchać i nie wykonuje poleceń.

Czytanie: Nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie czytanej treści.

Pisanie: Mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdań, nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania.

Mówienie: Nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat.

 
Symbole cyfrowe Edukacja  matematyczna  
6

Celująco opanował materiał

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami oraz w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania tekstowe, bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, samodzielnie  i twórczo rozwiązuje problemy matematyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych,  zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

 
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Sprawnie wykonuje działania rachunkowe w poznanym zakresie. Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami oraz w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w zakresie 100.

Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i rozwiązuje zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 
4

Dobrze

 opanował materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami oraz  w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w zakresie 100. Popełnia nieliczne błędy w obliczeniach.

 Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. Mierzy
i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

 
3

Dostatecznie

opanował materiał

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli  w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach.

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z  pomocą

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

 
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem nauczyciela, na konkretach, w bardzo wolnym tempie.

Zadania tekstowe. Proste zadania rozwiązuje wyłącznie
z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.

 
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności.

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.

 
Symbole cyfrowe
Edukacja społeczna
 
6

Celująco opanował materiał

 

Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.

Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach.

Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne.

 
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Bardzo dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna prawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, Odróżnia dobro od zła.  
4

Dobrze

 opanował materiał

Dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, zna prawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, odróżnia dobro od zła.  
3

Dostatecznie

opanował materiał

Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się.

 

 
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Często nie potrafi zachować się poprawnie w miejscach publicznych.

 

 
1

Niedostatecznie

opanował materiał

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego zachowania się, nie potrafi zachować się w miejscach publicznych.  
Symbole cyfrowe

Edukacja przyrodnicza

 
6

Celująco opanował materiał

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.  
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada
o poznanych zjawiskach przyrodniczych.
Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.
 
4

Dobrze

 opanował materiał

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym. Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.  
3

Dostatecznie

opanował materiał

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno
-przyrodniczym,
  posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.
 
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych..  
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących
w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe
i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
Symbole cyfrowe
Edukacja plastyczna
 
6

Celująco opanował materiał

 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat.
 
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat.
 
4

Dobrze

 opanował materiał

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat.
 
3

Dostatecznie

opanował materiał

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy.  
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy.  
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie podejmuje wysiłku aby cokolwiek zrobić. Każda technika plastyczna  stwarza uczniowi problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.  
Symbole cyfrowe
Edukacja techniczna
 
6

Celująco opanował materiał

 

Doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, znakomicie rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych, w każdej sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych. Rozpoznaje urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Bardzo dobrze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych, w każdej sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

 
4

Dobrze

 opanował materiał

Dobrze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje niektóre rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia pomysły rozwiązań technicznych, dba o bezpieczeństwo własne i innych.

Potrafi posługiwać się narzędziami.

 
3

Dostatecznie

opanował materiał

Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z pomocą nauczyciela, rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. Zachowuje porządek w miejscu pracy.

 
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Słabo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie dba o bezpieczeństwo własne i innych, nie dba o porządek, niedbale wykonuje zadania.

 
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie wykonuje zadań, nie opanował wiadomości, nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, nie rozpoznaje rodzajów maszyn i urządzeń, nie dba o bezpieczeństwo własne i innych.

 
Symbole cyfrowe
Edukacja muzyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły.

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce ludowe.

5

Bardzo dobrze opanował materiał

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki. Zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
4

Dobrze

 opanował materiał

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki. Kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. Rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. Nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu.
Symbole cyfrowe

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

6

Celująco opanował materiał

 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych . Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.
4

Dobrze

 opanował materiał

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i  zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. Jest przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą.
3

Dostatecznie

opanował materiał

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier  i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Stara się dbać  o higienę osobistą.

 

2

Dopuszczająco

opanował materiał 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach. Nie przestrzega zasad higieny osobistej.
Symbole cyfrowe Edukacja informatyczna
6

Celująco opanował materiał

 

Doskonale obsługuje komputer, posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, biegle wyszukuje i korzysta z informacji w Internecie, znakomicie tworzy teksty i rysunki. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności.
5

Bardzo dobrze opanował materiał

Bardzo dobrze obsługuje komputer, posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, wyszukuje i korzysta z informacji w Internecie, tworzy teksty i rysunki. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów.
4

Dobrze

 opanował materiał

Dobrze obsługuje komputer, stara się posługiwać wybranymi programami i grami edukacyjnymi, wyszukiwać informacji w Internecie, tworzy teksty i rysunki. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Nie ma większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury.
3

Dostatecznie

opanował materiał

 Obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela, stara się posługiwać wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy teksty i rysunki. Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.
2

Dopuszczająco

opanował materiał 

 Obsługuje komputer z duża pomocą nauczyciela, rzadko posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy rysunki z pomocą nauczyciela. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego.
1

Niedostatecznie

opanował materiał   

Nie potrafi obsługiwać komputera i korzystać z programów i gier komputerowych, nie tworzy tekstów i rysunków. Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.