Menu +

Program rządowy „AKTYWNA TABLICA” w SP22

Cel naszego udziału w programie

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie „Aktywna Tablica”, którego nadrzędnym celem było doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

Podjęte działania w programie „Aktywna tablica”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” szkoła zobowiązała się do:

  • uczestniczenia nauczycieli  w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,
  • uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,
  • udziału w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowania w szkole lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu dla nauczycieli innych szkół,
  • dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych wykorzystaniem TIK,
  • wyznaczenia szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem była koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołania nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspierał dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK,
  • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły.