Menu +

Przedmiotowy system oceniania w klasie 8

 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. J. niemiecki
 4. Matematyka
 5. Biologia
 6. Chemia
 7. Fizyka
 8. Geografia
 9. Historia, z dysfunkcjami
 10. Wiedza o społeczeństwie, z dysfunkcjami
 11. Informatyka
 12. Plastyka
 13. Religia
 14. Edukacja dla bezpieczeństwa, z dysfunkcjami
 15. W-f